Všeobecné podmínky

pro poskytování služby BIG BLUE ONE

společnosti CASABLANCA INT s.r.o.

verze 2.1, účinná od 1.5.2016

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost CASABLANCA INT s.r.o., IČ: 25079832, se sídlem Praha 5 - Košíře, Plzeňská 183/181, PSČ 150 00 je oprávněna k poskytování služeb elektronických komunikací, a to na základě osvědčení č. 365 vydaného Českým telekomunikačním úřadem a v souladu s ustanoveními § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích vydává tyto Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací – služba BIG BLUE ONE (dále jen „Podmínky“).

1.2. Tyto Podmínky stanovují technické, provozní, organizační a obchodní předpoklady, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem, zejména podmínky týkající se:

1.3. Podmínky jsou Uživateli dostupné v provozovně Poskytovatele nebo na Webové stránce Poskytovatele http://www.casablanca.cz nebo na http://www.bigblueone.cz. Na uvedených Webových stránkách je dostupný i ceník služeb, výkonů, resp. jakýchkoli jiných plnění, které Poskytovatel poskytuje za úplatu, popř. bezúplatně. Tyto podmínky, stejně jako Ceník, jsou v jejich aktuální verzi, jakož i ve všech verzích dříve učiněných Poskytovatelem, dostupné i v provozovně Poskytovatele.

2. Výklad použitých pojmů

2.1. Kromě pojmů, uvedených v § 2 zákona č. 127/2005 Sb., se pro účely těchto Podmínek rozumí:

Služba BBO – služba elektronických komunikací BIG BLUE ONE spočívající v pronájmu Hardwarových a Software prostředků a v zajištění připojení těchto prostředků do sítě Internet, kdy se její vlastnosti odvíjejí od nastavení provedených Uživatelem, blíže specifikovaná ve Smlouvě a na Webových stránkách;
 • Technická specifikace – obecná specifikace plnění Poskytovatele poskytovaných v rámci Služby BBO, uvedená během registračního procesu v rámci Cenové kalkulačky na stránkách http://www.bigblueone.cz, nebo během konfigurace nového serveru nebo při změně konfigurace stávajícího serveru, přičemž Uživatel má přístup k aktuální technické specifikaci v rámci svého Uživatelského účtu;

  3. Uzavření a platnost Smlouvy

  3.1. Návrh na uzavření Smlouvy, učiní Uživatel za použití prostředků komunikace na dálku, a to elektronicky ve formě odeslání vyplněného registračního formuláře umístěného na stránce Poskytovatele http://www.bigblueone.cz/ (dále jen „Žádost o registraci“). Ještě před odesláním registračního formuláře Uživatel zvolí požadované parametry Služby BBO. Údaje uvedené Uživatelem v Žádosti o registraci jsou považovány pro účely jednání o uzavření Smlouvy i Podmínek za správné.

  3.2. Po doručení Žádosti o registraci (návrhu na uzavření Smlouvy) Poskytovateli zašle Poskytovatel na adresu elektronické pošty určené Uživatelem v Uživatelském účtu informace nezbytné ke zprovoznění Uživatelského účtu (dále jen „Akceptace“). Doručení Akceptace Uživateli je odsouhlasením Žádosti o registraci (přijetím návrhu na uzavření Smlouvy Poskytovatelem) a tímto okamžikem je Smlouva uzavřena. Ke zprovoznění Uživatelského účtu je Poskytovatelem vyžadováno zadání informací zaslaných Uživateli na Adresu uživatele v rámci Akceptace.

  3.3. Poskytovatel započne s poskytováním Služby BBO bez zbytečného odkladu poté, co Uživatel uhradí Kredit dle čl. 9.2 Podmínek. Poskytování Služby BBO, resp. plnění Smlouvy, může Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob. V takovém případě odpovídá za řádné poskytování Služby BBO, jako by ji poskytoval sám.

  3.4. Podmínkou pro odeslání Žádosti o registraci dle čl. 3.1 je odsouhlasení těchto Podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.

  3.5. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Poskytovatelem a Uživatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem tyto Podmínky.

  3.6. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu (může odmítnout registraci (návrh Uživatele na uzavření Smlouvy), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči Poskytovateli nebo jsou v prodlení s plněním závazků vůči Poskytovateli, a to bez ohledu na právní důvod vzniku takovéhoto závazku.

  3.7. Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce; je-li byť jen část smlouvy v anglickém jazyce pak bez dalšího platí, že třetí osoba, která činí Poskytovateli návrh na uzavření Smlouvy, ovládá anglický jazyk v takovém rozsahu, že zcela rozumí všem ustanovením Smlouvy, která jsou v anglickém jazyce a je schopna v anglickém jazyce činit právní úkony.

  3.8. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Uživatel sám.

  4. Předmět Smlouvy a charakteristiky Služby BBO

  4.1. Na základě uzavřené Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli Službu BBO v rozsahu dle Technické specifikace a Uživatel se zavazuje za to platit Poskytovateli cenu, jejíž výše se odvíjí od nastavení Služby BBO provedené Uživatelem.

  4.2. V rámci Žádosti o registraci, a poté kdykoliv v rámci Uživatelského účtu, si Uživatel může nastavit a měnit charakteristiky Služby BBO v rámci limitů nabízených Poskytovatelem, konkrétně se jedná o nastavení/určení:

  4.3. Maximum Hardwarových prostředků a Datových přenosů, které může Uživatel v rámci Služby BBO v konkrétním okamžiku využívat, vyplývá z Cenové kalkulačky a je uvedeno v rámci Uživatelského účtu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy má zájem provést změnu charakteristiky Služby BBO směřující k využívání mimořádně vysoké kapacity Hardwarových prostředků, nemusí být požadované Hardwarové prostředky bezprostředně k dispozici.

  4.4. Je-li tak Uživatelem nastaveno v Uživatelském účtu, poskytne Poskytovatel Uživateli Smlouvou oprávnění k výkonu práva užít počítačový program společnosti Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way, Redmond, WA 98052¬6399, Spojené státy americké (dále jen „společnost Microsoft“) specifikovaný Uživatelem v rámci Uživatelského účtu (dále jen „software Microsoft“), přičemž odměna za poskytnutí licence k Software Microsoft je součástí ceny sjednané prostřednictvím Cenové kalkulačky (čl. 8.2.1). Další práva a povinnosti stran ohledně užití Software Microsoft Uživatelem se řídí příslušnými obchodními podmínkami a licenčními podmínkami společnosti Microsoft, s nimiž je Uživatel seznámen ještě před odesláním Žádosti o registraci (dále jen „licenční podmínky společnosti Microsoft“). Uživatel bere na vědomí, že licenční podmínky společnosti Microsoft mohou být společností Microsoft jednostranně změněny; Poskytovatel bude v takovém případě informovat o změně prostřednictvím Uživatelského rozhraní, přičemž čl. 15.5 Podmínek se užije přiměřeně.

  4.5. Užití ostatních počítačových programů Uživatelem (jiných než Software Microsoft), nabízených v rámci Služby BBO, se řídí licenčními podmínkami vydávanými příslušnými nositeli práv k těmto počítačovým programům (zpravidla obecná veřejná licence GNU GPL – General Public Licence); Poskytovatel není distributorem takových počítačových programů a pouze zprostředkovává možnost jejich užívání, za které si neúčtuje žádnou odměnu ani provizi.

  4.6. Uživatel bere na vědomí, že předmětem Smlouvy a Služby BBO jsou pouze plnění Poskytovatele uvedená ve Smlouvě popř. v Technické specifikaci. Předmětem závazku Poskytovatele ze Smlouvy není mj. provádění archivace dat ani jejich umístění na Hardwarové prostředky v rámci Služby BBO, které provádí Uživatel na vlastní nebezpečí (riziko) a vlastní odpovědnost.

  4.7. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení (charakteristiky) Služby BBO provedené Uživatelem prostřednictvím Uživatelského účtu (např. reset přidělených Hardwarových prostředků nebo vypnutí bezpečnostních aplikací Secure Cloud, pokud bylo provedeno Uživatelem).

  5. Uživatelský účet a doručování

  5.1. Přístup k Uživatelskému účtu je podmíněn registrací Uživatele provedenou na Webové stránce Poskytovatele.

  5.2. Uživatelský účet Uživatele bude zprovozněn po uzavření Smlouvy a provedení registrace Uživatele na Webové stránce, tj. poté, co Uživatel vyplní všechny údaje požadované v rámci registračního formuláře. Poskytovatel provádí ověřování totožnosti Uživatele a jím zadaných údajů prostřednictvím SMS zaslané na číslo mobilního telefonu zadané Uživatelem v registračním formuláři.

  5.3. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné, neboť za jejich správnost a aktuálnost odpovídá bez dalšího Uživatel. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost či aktuálnost údajů zadaných v Uživatelském účtu.

  5.4. Každá osoba může mít pouze jeden Uživatelský účet. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

  5.5. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je odpovědný za uživatelská hesla, která mu byla Poskytovatelem přidělena a je povinen tato hesla chránit popř. provést/požadovat jejich změnu, jakmile má podezření na možnost jejich prozrazení třetím osobám a možné zneužití. Za případné zneužití přístupových hesel třetí osobou je odpovědný Uživatel, ledaže by prokázal, že jejich prozrazení prokazatelně zavinil výlučně Poskytovatel.

  5.6. Poskytovatel může Uživateli znemožnit využívat Uživatelský účet (a Službu BBO), a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto Podmínek).

  5.7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele. Stav, kdy nebude Uživatelský účet dočasně dostupný, nepředstavuje poruchu ve smyslu čl. 6.3 popř. 6.4 Podmínek a nezapočítává se do měření dostupnosti Služby BBO.

  5.8. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na vznik Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku mohou být veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, výpovědi Smlouvy, odstoupení od Smlouvy i další písemné úkony související se smluvním vztahem vzniklým na základě Smlouvy učiněna prostřednictvím elektronické pošty; Poskytovatel je však povinen zaslat je na poslední Adresu Uživatele, jak byla uvedena v Uživatelském účtu.

  5.9. Uživatel je zodpovědný za to, že kontaktní údaje v Uživatelském účtu jsou aktuální a dále je odpovědný za správné nastavení své e-mailové schránky, její funkčnost i za to, že nemá e-mailovou schránku plnou. V případě dlouhodobé nepřítomnosti příslušné osoby je Uživatel povinen přesměrovat si Adresu tak, aby byl zajištěn příjem elektronické pošty a reakce na ni.

  5.10. Uživatel je rovněž oprávněn činit úkony dle čl. 5.9 Podmínek za použití prostředků komunikace na dálku, a to prostřednictvím elektronické pošty zaslané na Adresu Poskytovatele. Nebude-li v rámci Uživatelského účtu uvedena jiná Adresa Poskytovatele, zřídil Poskytovatel pro řešení záležitostí vztahu vzniklého ze Smlouvy tyto adresy elektronické pošty:

  5.11. S ohledem na to, co bylo uvedeno shora v čl. 5.9 až 5.11 Podmínek, se veškeré písemné úkony, oznámení, výzvy či faktury považují za doručené nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne odeslání e-mailu Poskytovatelem na Adresu Uživatele, resp. Uživatelem na Adresu Poskytovatele. Uživatel není v prodlení, pokud prokáže, že mu nebyl příslušný e-mail doručen z důvodů na straně Poskytovatele. Poskytovatel není v prodlení, pokud byl příslušný e-mail odeslán na jinou adresu elektronické pošty, než je Adresa Poskytovatele uvedená v rámci Uživatelského účtu.

  6. Povinnosti Poskytovatele, garantovaná úroveň Služby BBO

  6.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu BBO v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a nepřetržitě, pokud tomu nebrání okolnosti, vyjmenované v obecně závazných právních předpisech (např. nemožnost plnění ve smyslu § 2006 Občanského zákoníku, okolnosti vylučující odpovědnost Poskytovatele nebo omezení a povinnosti vyhlášené na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

  6.2. Poskytovatel se zavazuje udržovat zařízení ve stavu způsobilém pro řádné používání Služby BBO. Poskytovatel odpovídá za řádný provoz, kontrolu a údržbu svého technologického zařízení určeného k zajištění poskytování sjednaných služeb elektronických komunikací. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat garantovanou dostupnost Služby BBO, která sestává z garantované dostupnosti Hardwarových prostředků (čl. 6.3 Podmínek) a z garantované dostupnosti Konektivity (čl. 6.4 Podmínek).

  6.3. Garantovaná dostupnost Hardwarových prostředků činí 99,99 % měsíčně, přičemž dostupností Hardwarových prostředků se pro účely těchto Podmínek rozumí, že tyto nejsou ve stavu poruchy (tzn. byl virtualizační platformou přidělen výpočetní výkon Virtuálního serveru dle Technické specifikace). Poruchou se pro účely tohoto článku Podmínek rozumí stav, kdy Služba BBO není dostupná v důsledku úplného výpadku Služby BBO zaviněného Poskytovatelem. Výpočet dosažené dostupnosti Virtuálního serveru probíhá následovně:

  6.4. Garantovaná dostupnost Konektivity činí 99,95 % měsíčně, přičemž dostupností Konektivity se pro účely těchto Podmínek rozumí, že Konektivita není v důsledku zaviněného porušení povinností Poskytovatele ve stavu poruchy, tzn. Virtuální server odpovídá na ICMP dotazy. O poruchu Konektivity se nejedná, pokud Virtuální server neodpovídá na ICMP dotazy v důsledku

  Výpočet poruchy Konektivity probíhá následovně:

  6.5. Za poruchu ve smyslu těchto Podmínek není považována předem oznámená Odstávka. Doba Odstávek není započítávána do výpočtu dosažené dostupnosti Služby BBO dle čl. 6.3 ani 6.4 Podmínek.

  6.6. Při poruše je Poskytovatel povinen okamžitě zajistit její odstranění tak, aby byla doba trvání poruchy co nejkratší. Při odstraňování poruch bude Poskytovatel a Uživatel organizovat nezbytnou součinnost mezi Uživatelem a servisní skupinou Poskytovatele.

  6.7. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele vhodným způsobem (například prostřednictvím elektronické pošty) předem nebo bez zbytečného odkladu o nepravidelnostech v poskytování Služby BBO nebo nedodržení sjednaných vlastností Služby BBO. Poskytovatel je povinen uvědomit Uživatele o jakýchkoliv plánových Odstávkách, které by mohly dočasně přerušit nebo omezit provoz Služby BBO.

  6.8. K ohlášení poruch udržuje Poskytovatel telefonickou a/nebo e-mailovou podporu. Kontakty jsou uvedeny na Webových stránkách Poskytovatele.

  6.9. Poskytovatel neodpovídá za vznik poruch nebo jiných závad nebo nefunkčností, došlo-li k těmto stavům

  6.10. Doba poruch zapříčiněných kteroukoliv z okolností uvedených v čl. 6.9 Podmínek není započítávána do výpočtu dosažené dostupnosti Služby BBO dle čl. 6.3 ani 6.4 Podmínek.

  6.11. Není-li v příslušném měsíci dosažena garantovaná dostupnost Služby BBO v důsledku poruchy zaviněné Poskytovatelem, náleží Uživateli za každou započatou hodinu trvání poruchy v poskytování Služby BBO náhradní Kredit na poskytování Služby BBO ve výši 10% z průměrné měsíční výše ceny zaplacené Uživatelem Poskytovateli za období od uzavření Smlouvy do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, kdy došlo ke vzniku nároku na poskytnutí náhradního Kreditu, maximálně však do výše průměrného měsíčního Kreditu. Náhradní Kredit bude Uživateli poskytnut na základě písemné reklamace zaslané Uživatelem elektronickou poštou s tím, že v takové žádosti musí Uživatel specifikovat, kdy došlo k poruše (poruchám) Služby BBO zakládajícím nárok na poskytnutí náhradního Kreditu. Náhradní Kredit má povahu slevy z ceny.

  6.12. V případě, že k přerušení v poskytování Služby BBO došlo z důvodů na straně Uživatele, zavazuje se Uživatel uhradit Poskytovateli náklady na odstranění tohoto přerušení. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním přerušení v poskytování Služby BBO Poskytovatel.

  6.13. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno Uživatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

  7. Práva a povinnosti Uživatele

  7.1. Práva Uživatele

  7.2. Povinnosti Uživatele při užívání Služby BBO

  7.3. Odpovědnost za obsah

  7.4. Právo Poskytovatele pozastavit poskytování Služby BBO

  7.5. Autorská práva

  7.6. Odpovědnost Uživatele za škodu

  7.7. Sankční ujednání

  8. Cena

  8.1. Za poskytování Služby BBO náleží Poskytovateli denní cena ve výši uvedených dále v čl. 8.2. Cena je odečítána z Kreditu Uživatele (započítává se na něj) způsobem a za podmínek uvedených níže.

  8.2. Cena se sjednává jako trojsložková, sestávající

  8.3. Cena dílčích služeb uvedených v čl. 8.2.1 a 8.2.2 je stanovena v závislosti na nastavení parametrů Služby BBO Uživatelem prostřednictvím Cenové kalkulačky, a to během vyplňování Žádosti o registraci, popř. později prostřednictvím Uživatelského účtu. Jednotkové ceny za dílčí služby či licence uvedené shora v čl. 8.2.1 a 8.2.3 jsou uvedené v Ceníku. Paušální cena za provoz Služby BBO není stanovena jako jednotková cena a není součástí Ceníku.

  8.4. Nárok na cenu za pronájem Hardwarových prostředků vzniká Poskytovateli za každou započatou minutu čerpání Služby BBO. V případě, že k započetí využívání Hardwarového prostředku Uživatelem dojde v průběhu kalendářního měsíce, náleží Poskytovateli cena stanovená poměrně (podle počtu hodin zbývající do konce období).

  8.5. Za zajištění datových přenosů nad rámec maximálního objemu datových přenosů náleží Poskytovateli cena ve výši stanovené v Cenové kalkulačce Poskytovatele, jež je určena v závislosti na Uživatelem realizovaném objemu datových přenosů.

  8.6. Objedná-li si Uživatel Software (zejména software Microsoft), který Poskytovatel poskytuje v rámci Služby BBO za úplatu, je v ceně dle čl. 8.2.1 zahrnuta odměna za takový Software vždy za celý kalendářní měsíc. Nárok na odměnu za poskytnutí licence k Software za kalendářní měsíc vzniká Poskytovateli vždy 00:01 hodin prvního kalendářního dne měsíce, za který je odměna placena. V případě, že k započetí či k ukončení využívání Software Uživatelem dojde v průběhu kalendářního měsíce, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny Poskytovatele za poskytnutí licence k Software za tento kalendářní měsíc (Poskytovateli náleží plná měsíční odměna za poskytnutí licence k Software za tento kalendářní měsíc). Pro účely tohoto článku je rozhodující středoevropský čas (GMT +1:00). Tímto článkem není dotčeno ustanovení čl. 8.7 Podmínek.

  8.7. Odměna Poskytovatele za poskytnutí licence k Software nazvanému „Microsoft Windows 2008 Server Datacenter“, je zahrnuta v rámci ceny dle čl. 8.2.1 stanovené prostřednictvím Cenové kalkulačky.

  8.8. Ceny za Službu BBO jsou uvedeny vždy bez DPH. K cenám se připočítává DPH dle platných právních předpisů. Výše kreditu je Uživateli po zaplacení připočtena ve výši po odečtení DPH.

  8.9. Případné slevy z ceny za Služby BBO poskytnuté Poskytovatelem Uživateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat.

  8.10. Na pohledávku Poskytovatele na uhrazení Kreditu či na zaplacení ceny není Uživatel oprávněn provést započtení pohledávky za Poskytovatelem, jíž je Uživatel věřitelem, a to ani částečně.

  8.11. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit ceny dílčích služeb uvedené v Ceníku, popř. vybrané jednotkové ceny tam uvedené. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje minimálně jeden měsíc předem písemně informovat Uživatele o skutečnosti, že Ceník Služby BBO bude změněn a současně zveřejnit na internetových stránkách https://online.bigblueone.cz pozměněný Ceník a uvést, od kdy je nová verze Cenku účinná. Uživatel je v takovém případě oprávněn vypovědět Smlouvu způsobem a ve lhůtě dle čl. 13.3.2 Podmínek. Za dostatečnou informaci Uživatele o chystaných změnách Ceníku se považuje rovněž zveřejnění této informace prostřednictvím Uživatelského účtu. Počínaje dnem účinnosti pozměněné verze Ceníku Služby BBO vzniká Poskytovateli nárok účtovat si za Služby BBO cenu, která je zvýšená popř. snížená v souladu s pozměněnou verzí Ceníku, a to i v případě změn ceny dílčích služeb či licencí uvedených v čl. 8.2.1 popř. 8.2.2 Podmínek.

  8.12. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Ceníku pokaždé, když se přihlásí ke svému Uživatelskému účtu. Neakceptuje-li změnu Ceníku a nevypoví-li Smlouvu, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět způsobem uvedeným v čl. 13.3.3 Podmínek.

  9. Kredit a vyúčtování Služby BBO

  9.1. Cena Služby BBO je Uživatelem hrazena ve formě předplatného hrazeného ve formě Kreditu. Poskytovatel průběžně v rámci Uživatelského rozhraní vyúčtovává cenu za užívání Služby BBO, přičemž Uživatel má v Uživatelském rozhraní rozpis jednotlivých vyúčtovaných služeb či transakcí, které mu byly ze strany Poskytovatele poskytnuty. Aktuální zůstatek předplatného je dále uváděn jako „Výše kreditu“.

  9.2. Kredit lze hradit:

  9.3. Přesné údaje týkající se platby převodem na účet (zejména číslo účtu a variabilní symbol platby) obdrží Uživatel písemně na Adresu Uživatele. Uživatel je povinen hradit platby v souladu s pokyny Poskytovatele. V případě, že Uživatel uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši, než je povinen, náleží Poskytovateli poplatek ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) jako úhrada nákladů spojených s vyřizováním těchto plateb, a to za každý takovýto případ.

  9.4. Uživatel je oprávněn začít čerpat Službu BBO až po uhrazení Kreditu, tzn. Poskytovatel není povinen započít s plněním svých závazků ze Smlouvy dříve, než je Kredit řádně uhrazen. Možnost čerpání Služby BBO může být Poskytovatelem pozastavena nebo odložena, až do okamžiku, kdy je částka Kreditu skutečně připsána na účet Poskytovatele. V případě, že je Kredit hrazen prostřednictvím platební karty a částka nebude fakticky připsána na účet Poskytovatele, je Uživatel povinen Kredit uhradit neprodleně (k čemuž může být Poskytovatelem vyzván), nejpozději však do sedmi (7) dnů od objednání Kreditu prostřednictvím platební karty v rámci Uživatelského účtu. V případě, že k uhrazení Kreditu Uživatelem podle předchozí věty nedojde, bude Kredit, který nebyl zaplacen, Uživateli odečten a Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět nebo od ní bez dalšího odstoupit. Tímto není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu ceny, na kterou mu vzniknul nárok na základě Smlouvy (čl. 8 Podmínek).

  9.5. Minimální Výši kreditu se rozumí částka rovnající se ceně Poskytovatele za zajištění Služby BBO dle nastavení provedeného Uživatelem v Uživatelském účtu po dobu jednoho (1) dne.

  9.6. Daňový doklad - fakturu zašle Poskytovatel v elektronické podobě na Adresu uživatele, a to vždy až poté, kdy je částka Kreditu skutečně připsána na účet Poskytovatele.

  9.7. Nevyčerpá-li Uživatel předplacený Kredit uhrazený na základě Smlouvy, která již zanikla (např. v důsledku výpovědi), je Uživatel oprávněn požádat o vrácení zbývajícího Kreditu, a to ve lhůtě 14 dnů od zániku Smlouvy. Toto neplatí pro Kredit poskytnutý Uživateli pro testování Služby BBO nebo pro Kredit, který Uživatel obdržel jako bezplatný bonus.

  10. Minimální Výše kreditu

  10.1. V případě, že systém Poskytovatele zaznamená takový pokles Výše kreditu, kdy je zřejmé, že Kredit bude v nejbližších sedmi (7) dnech vyčerpán, zašle Poskytovatel na Adresu uživatele (tzn. elektronicky ve formě e-mailu) upozornění na vzniklý stav. Není-li Kredit uhrazen ani jeden den přede dnem, kdy je zřejmé, že Výše kreditu poklesne pod Minimální výši kreditu, zašle Poskytovatel opakované upozornění na Adresu Uživatele a kromě toho zašle upozornění rovněž na číslo mobilního telefonu, který má Uživatel uveden ve svém Uživatelském účtu.

  10.2. V případě, že Výše kreditu klesne pod minimální Výši kreditu, dojde k automatickému omezení Služby BBO tím způsobem, že Hardwarové prostředky (kromě pevného disku), Datové přenosy a Software nebude možné ze strany Uživatele využívat. Po doplnění (uhrazení) Kreditu Uživatelem, tedy po uhrazení Kreditu alespoň v takové výši, aby Výše kreditu dostačovala na úhradu ceny Poskytovatele za zajišťování Služby BBO po dobu jednoho (1) dne (pro tento účel se vychází z ceny Služby BBO stanovené v závislosti na posledním nastavení parametrů Služby BBO Uživatelem prostřednictvím Cenové kalkulačky), dojde k obnovení Služby BBO.

  10.3. V případě, že je Kredit Uživatele zcela vyčerpán, dojde prvního (1) kalendářního dne následujícího po dni, kdy došlo k vyčerpání základní Výše kreditu, k automatickému pozastavení Služby BBO a do sedmi dnů dojde ke smazání dat uložených v rámci Služby BBO Uživatelem, což bere Uživatel na vědomí a souhlasí s tím.

  10.4. Uživatel bere na vědomí, že v případě bezhotovostní platby na účet Poskytovatele je Uživatel povinen zadat správný variabilní symbol. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené Uživateli v důsledku automatického pozastavení Služby BBO, a to ani v případě, kdy Uživatel doplní (uhradí) Kredit na základě výzvy dle čl. 10.1 Podmínek včas, avšak zadá špatný variabilní symbol.

  10.5. Uživatel bere na vědomí, že odpovídá za úhradu ceny – Kreditu ve stanoveném termínu, a to i v případě, že označil za plátce jinou osobu.

  11. Odpovědnost za vady, reklamace

  11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za vady Služeb BBO se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel má právo uplatnit reklamaci vyúčtování Služby BBO nebo neposkytnutí výkonu v dohodnutém množství, kvalitě, rozsahu a ceně v zákaznickém oddělení Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od doručení vyúčtování ceny za poskytnutou Službu BBO. Po uplynutí této doby právo uplatnit reklamaci zaniká. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit sjednanou cenu za poskytování Služby BBO; Poskytovatel je přes podání reklamace oprávněn čerpat z Kreditu uhrazeného Uživatelem.

  11.2. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Uživatele, má Uživatel právo na reklamaci vyúčtované ceny. Takovouto reklamaci platby vyřídí Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů a o výsledku reklamace vyrozumí Uživatele ve formě písemného vyjádření zaslaného na Adresu uživatele.

  11.3. V případě, že má Uživatel právo na vrácení přeplatků cen, je Poskytovatel povinen příslušnou částku zúčtovat ve prospěch Uživatele v nejbližším vyúčtování poplatků za Službu BBO.

  11.4. Námitku proti vyřízení reklamace může Uživatel vznést u Českého telekomunikačního úřadu (místně příslušného oblastního odboru), jehož adresu je Poskytovatel povinen uvést ve sdělení Účastníkovi o negativním vyřízení reklamace.

  11.5. Reklamaci na poskytovanou Službu BBO je Uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. V případě uznání reklamace a přiznání přiměřené slevy z ceny je Poskytovatel oprávněn takovou slevu poskytnout způsobem uvedeným v čl. 11.3 Podmínek.

  11.6. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady, výpadky či omezení Služby BBO vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Uživatelského účtu nebo v důsledku užití Uživatelského účtu či Služby BBO v rozporu s jejich sjednaným nebo obvyklým použitím. Poskytovatel dále neodpovídá za vady, výpadky či omezení Služby BBO vzniklé v důsledku chování Uživatele popsaného v čl. 6.9 Podmínek.

  11.7. Uživatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

  11.8. Není-li smluveno jinak, neprovádí Poskytovatel archivaci dat Uživatele a není odpovědný za škody způsobené případnou ztrátou nebo poškození dat Uživatele.

  11.9. V případě vzniku škody na straně Uživatele v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady Služeb BBO si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky Smlouvy omezení náhrady této případné škody vzniklé Uživateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) včetně ušlého zisku.

  11.10. Poskytovatel dále není povinen nahradit Uživateli škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku Smlouvy mohl Poskytovatel předvídat jako možný důsledek porušení svých povinností ze Smlouvy, např. umožní-li Uživatel užití Služby BBO třetí osobě, popř. zpracovává-li za využití Služby BBO data třetích osob, jejichž poškození nebo ztráta jsou způsobilé způsobit značné škody a Poskytovatel nebyl informován o povaze těchto dat ani o osobách, pro které Uživatel taková data zpracovává.

  12. Ochrana informací, osobních údajů a další práva a povinnosti smluvních stran

  12.1. Ochrana osobních údajů

  12.2. Zásady nakládání s Informacemi

  12.3. Data Uživatele a povinnost mlčenlivosti

  12.4. Obchodní sdělení

  13. Trvání smlouvy

  13.1. Doba trvání smlouvy, účinnost

  13.2. Zánik smlouvy

  13.3. Výpověď

  13.4. Odstoupení Uživatele

  13.5. Odstoupení Poskytovatele

  13.6. Důsledky zániku Smlouvy

  14. Užívání Webové stránky Poskytovatele

  14.1. Uživatel či jiná osoba využívající Webovou stránku Poskytovatele bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na Webové stránce Poskytovatele.

  14.2. Uživatel či jiná osoba využívající Webovou stránku bere na vědomí, že Webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Hardwarového a Softwarového vybavení Poskytovatele.

  14.3. Uživatel není oprávněn při využívání Webové stránky (serveru) Poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Webové stránky či serveru. Webovou stránku a Uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením Služby BBO, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních Uživatelů.

  15. Závěrečná ustanovení

  15.1. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

  15.2. Není-li dohodnuto jinak, Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování.

  15.3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či těchto podmínek vyžadují písemnou formu.

  15.4. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa CASABLANCA INT s.r.o., Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, adresa elektronické pošty info@casablanca.cz (obchodní záležitosti), tech@casablanca.cz (technická podpora).

  15.5. Tyto Podmínky mohou být v průběhu platnosti smlouvy Poskytovatelem upravovány. Změna Podmínek je Uživateli sdělována prostřednictvím Webových stránek Poskytovatele nejméně 1 měsíc před datem, kdy bude změna účinná. Pokud Uživatel během této doby podá výpověď Služby BBO z důvodu změny Podmínek v jeho neprospěch, platí po dobu výpovědní lhůty Podmínky původní. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Podmínek pokaždé, když se přihlásí ke svému Uživatelskému účtu. Neakceptuje-li Uživatel změny Podmínek nebo kterékoliv přílohy Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět způsobem uvedeným v čl. 13.3.3 Podmínek).

  15.6. Uživatel je povinen se seznamovat s aktuálním obsahem Podmínek, a to minimálně každých 30 dnů, v provozovně Poskytovatele a/nebo na Webových stránkách Poskytovatele. Není-li zde do 10 dnů ode dne změny Podmínek žádného úkonu ze strany Uživatele, pak platí, že Uživatel se změnou bez výhrad souhlasí. Poskytovatel po dobu 10 dnů od provedení změn barevně zvýrazní provedené úpravy z důvodu přehlednosti.

  15.7. Tyto verze 2.1 Podmínek nabývá platnosti dnem zveřejnění na Webových stránkách Poskytovatele a účinnosti dnem 1.5.2016.



  V Praze dne 31.03.2016
  CASABLANCA INT s.r.o.